Oheň, ktorý už od nepamäti pomáha a slúži, dokáže byť aj veľmi zákerným nepriateľom. Keď sa stane nekontrolovateľným, keď sa vymkne z pozornosti ľudí, vtedy prerastá vo veľké požiare, ktoré spôsobujú značné straty nielen na majetku občanov, ale aj na ľudských životoch.
A práve z týchto príčin ľudia od nepamäti bojovali s týmto ničivým živlom. Postupne si hasičská myšlienka a vytváranie hasičských zborov razilo cestu. Vytvárali sa hasičské kolektívy, ktoré združovali dobrovoľníkov z rôznych profesií. Takéto hasičské zbory sa všemožne snažili pred pár desiatkami rokov uhasiť požiare aj napriek tomu, že vtedy neboli také prostriedky na hasenie ako máme teraz.

r. 1930

Naša Hasičská organizácia sa zrodila v roku 1930. Jej zakladateľmi boli: Ján Baňas, Štefan Hrabčák (Haničkin), Štefan Urvinitka, Ján Gargalík, Andrej Mizerák, Peter Straka, Andrej Petruš, Michal Figura st. a Štefan Petrik.

Milpoš bol tohto času osadou, ktorá spadala pod správu obce Hanigovce. Miestny učiteľ Hritz a komisár M. Straka sa snažili o osamostatnenie našej obce, pretože sme museli všetky veci, čo sa týka administratívy, chodiť vybavovať do Hanigoviec. Miestny učiteľ p. Hritz zabezpečil aj hasičskú striekačku, a to preto, že bol veľký požiar u pána Molčana. Prví zakladatelia a členovia hasičskej organizácie sa o techniku dobre starali, preto slúžila do 80. Rokov. Občania si postavili požiarnu zbrojnicu o rozmeroch 5x4 metrov aj sušiak na hadice. Do radov Hasičskej organizácie v Milpoši zacvičovali aj mladšiu generáciu.

Počas žatevných prác ešte za súkromného sektoru boli urobené požiarne hliadky, ktoré slúžili až do roku 1974, keď u nás nastala socializácia, ale obecná varta pokračovala ďalej. V 60. rokoch Hasičská organizácia oslabla. Mladí ľudia nemali o ňu záujem, ich členstvo nemal kto podchytiť a viesť. Tí, čo tam boli, mali už pokročilý vek a keďže ich trápili rôzne choroby prestali byť aktívny. V roku 1970 prišiel do našej obce za predsedu pán Juraj Lipocký. Jeho pričinením život v obci ožil. Všetky spoločenské organizácie zaktivizovali svoju činnosť, nevynímajúc našu. Keď sme potrebovali pomoc, bol ochotný kedykoľvek pomôcť či poradiť.

r. 1970

V roku 1970 bol za predsedu organizácie zvolený Jozef Figura, za veliteľa Mikuláš Hrabčák. V tom čase sme mali 20 členov. V roku 1972 sme sa zúčastnili okresnej súťaže v Krivanoch. O rok, t.j. v roku 1973, sme boli na okresnej súťaži v Brezovičke, v roku 1974 v Rožkovanoch.
V roku 1978 po výročnej schôdzi  sa predsedom organizácie stal Mikuláš Straka. Pod jeho vedením organizácia kráčala až do roku 1979. Ďalším predsedom bol Miroslav Hrabčák, no pracoval na turnusy, preto nemal čas venovať sa práci v organizácii a vymenil ho Gedeon Straka. Až Michal Straka urobil v Hasičskej organizácii poriadok. Členovia, ktorí nemali záujem o požiarnickú prácu odišli a prijali sme nových členov. Založili sme aj nové ženské družstvo, ktoré sa zúčastňovalo súťaží. Naša organizácia vzrástla na 52 členov.
V 80. rokoch sme mali dobrú spoluprácu s podnikom Štátny majetok Lipany – hospodársky dvor Pečovská Nová Ves. Náš chotár spadal do ich pôsobnosti. Naša hasičská organizácia im vypomáhala pri zelenej žatve. Na miestach, kde sa nedalo kosiť strojovo, kosili sme ručne, vysušili a keď bolo seno hotové, poslali auto, naložili a zvážali. Platili nám za 1m 60 Kčs. Za získané peniaze sme si urobili výlet na kultúrne podujatia, ktoré sa niesli pod názvom „ Spoločne pri práci – spoločne pri tanci“.

r. 1989

Po roku 1989 táto spolupráca prestala. Našu brigádnickú pomoc už majetky nepotrebovali. Keďže naša organizácia potrebovala peniaze aj naďalej, či už na súťaž, alebo na výročnú členskú schôdzu ,tak sme rozmýšľali, ako prísť k peniazom. V tom čase Obecný úrad v Milpoši mal dve miešačky, tak sme ich zobrali, opravili a požičiavali občanom k výstavbe rodinných domov. Neskôr OÚ odpredal jednu miešačku za šrotovú cenu a druhá slúžila pre potreby pri Dome nádeje. Začali sme hľadať iné finančné zdroje? Organizovali zber železného šrotu a iné. Neprináša to veľký zisk a tak spotrebu finančných zdrojov prispôsobujeme ich príjmom. Dobrá je spolupráca s OÚ pri zbere železného šrotu. Na jeho odvoz do zberne nám požičiavajú Aviu.
Naši dobrovoľníci aktívne pôsobili v Zbore pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Milpoši, ktorý pracoval do roku 1989. Podieľali sme sa na oslavách príchodu nových občanov, pri oslavách životných jubileí, pri odchode brancov na základnú vojenskú službu. Oslávencom sa odovzdávali malé spomienkové darčeky. V roku 1994 bolo na Milpoši 6 veľkých požiarov v priebehu 4 mesiacov. Boli to požiare u :
Márie Hrabčákovej
Anny Poráčovej
Andreja Urvinitku
Pavla Poráča
Andreja Gargalíka
Michala Kandráča.
Do dnešného dňa sa nepodarilo zistiť ich príčiny. Robili sme aj bezpečnostné opatrenia. Štyria občania mali každý večer službu od 22:00 do rána do 6:00. Polícia prešetrovala podozrivých ľudí, ale výsledok doposiaľ nie je známy.

r. 1995

V roku 1995 presne 21.5.1995 v odpoludňajších hodinách bol požiar u Pavla Poráča č.55. Horel rodinný dom. Ako každý požiar je problém uhasiť, ale tu bolo to, že v tento deň bola svadba u M. Kadráča. Väčšina členov hasičského zboru bola na svadbe v Lipanoch a požiar nebolo s kým hasiť. Požiadali sme o pomoc Hasičské organizácie z Rožkovian a Lipian. Požiar sme uhasili. Na výročnej členskej schôdzi sme túto situáciu rozdiskutovali a urobili potrebné opatrenia.
V tom roku sme sa zúčastnili okresnej súťaže s dvoma družstvami a získali sme II. a III. miesto.
17.4:1996 t.j. v jarnom období bol lesný požiar v lokalite Hrabinka, pritom nám pomáhali miestny občania. Ďalší požiar bol v chotári obce Červenica, kde horela chata pani Poráčovej, bývajúcej v Prešove. Požiar nám pomáhali uhasiť profesionáli z Lipian.
23.5.1996 sme sa zúčastnili okresnej súťaže v obci Kamenica, kde sme obstáli na III. mieste.

r. 1997

V letných mesiacoch roku 1997 sme hasili požiar v lesnom poraste Gregurka. Neprístupný lesný terén nám neumožnil použiť požiarnu techniku v plnom rozsahu. O pár týždňou neskor, teda v auguste toho istého roku, sme sa zúčastnili súťaže kde boli prevedené ukážky hasičských schopnosti. Absolvovali sme okresnú súťaž v obci Rožkovany s dvoma družstvami, jedno mužské a jedno ženské. Ženy sa umiestnili na II. mieste a muži na IV. mieste.

r. 1998

V roku 1998 presne 28.6. bola u nás odpustová slávnosť. Len čo sme sa trocha pouctili strhla a silná búrka. Voda začala prudko stúpať v miestnom potoku a vyliala sa z regulovaného koryta. Občanom zaliala pivnice a suterény. Vodu sme vyčerpávali striekačkou. 20.7.1998 veľká povodeň ohrozila v odpoludňajších hodinách obec Dubovicu. Pri odstraňovaní hrozivých následkov sme boli veľmi nápomocní.
V tom roku sme sa zúčastnili okresnej súťaže v blízkych Krivanoch s jedným mužským družstvom, ktoré obsadilo v súťaži II. miesto.

r. 1999

V roku 1999 sme hasili požiar v katastrálnom území Rožkovian. 4.6.1999 sme boli pozvaní na hasičské cvičenie do Červenice. Zúčastnili sme sa okresnej súťaže v Kamenici. Domov sme sa vrátili s pekným III. miestom.  29.6.1999 sme boli na súťaži v Uzovciach, bolo to mimo nášho okrsku. 25.7. 1999 sa konala súťaž v Toryse, kde naše ženské družstvo skončilo na IV. mieste.

r. 2000-2002

Štyroch hasičských súťaží: a to dvakrát v Milpoši, Jakubovej Voli a Červenej Vode sme sa zúčastnili v roku 2000.
Roku 2001 na výročnej členskej schôdzi k nám zavítal člen Prezídia dobrovoľného požiarneho zboru SR  pán Drahoslav Togaráž.
V roku 2002 sme absolvovali súťaže v Hubošovciach a v Toryse so ženským družstvom, ktoré sa umiestnili na II. a IV. mieste.

r. 2003

V roku 2003 po výročnej členskej schôdzi sme urobili pre všetkých členov družstva vedomostné školenie. Tak sa pripravovali na súťaž v testoch. V jarných mesiacoch sme hasili požiar v lokalite Rožkovenské, na ktorom sa zúčastnilo 15 členov PO. V máji t.r. sme zozbierali železný šrot. V letných mesiacoch sme sa zúčastnili obvodovej súťaže v obci Lúčka, obsadili sme III. miesto.
Aktivita  a činnosť našich členov nestagnovala, pomáhali sme v Lipanoch, kde sa uskutočnilo celonárodné kolo súťaže požiarnych družstiev. V jeseni t. r.  sme opäť zozbierali železný šrot a odpredali do zberne.

r. 2004

Výročná členská schôdza v roku 2004 prehodnocuje prácu za uplynulé obdobie. Výbor PO poukazuje na nedostatky a tak po dôkladnom zvážení, každý člen výboru dostáva úlohu a zodpovednosť za určitý úsek. Je to rok, v ktorom sa opäť zúčastňujeme rôznych súťaží, napr. v Ďačove, Bajerovciach a v Krivanoch. Boli sme aj na požiarnej súťaži v Jakubovanoch.
V organizácii nás zasiahla smutná správa. Neočakávane zomrel člen požiarnej ochrany 37 ročný Janko Hrabčák. V lesnom poraste Hribierka sme likvidovali požiar. Jeho uhasením sme zachránili mladý lesný porast. Za aktívnej pomoci obecného úradu sme na futbalovom ihrisku zorganizovali pekné kultúrne podujatie.

r. 2005

Výročná členská schôdza sa konala v mesiaci január a jedným z jej hlavných bodov bolo zhodnotenie práce výboru, ako aj práce ostatných členov organizácie.
Veľmi Nás teší, že na VČS boli prijatí noví členovia pre jedno dorastenecké družstvo, čím sme omladili našu hasičskú organizáciu o desať mladých členov. Našu VČS poctil svojou návštevou prezident Požiarnej ochrany Slovenska ako aj okresní funkcionári pán Sergej Laborecký a Rudolf Smotanka, okresný veliteľ.
Pri vyčíňaní počasia je často potrebná naša pomoc. V zimných mesiacoch sme odhadzovali sneh z budovy OcÚ. V lete zase našu obec postihla povodeň, pri ktorej sme pomáhali miestnym občanom čerpať vodu zo zaplavených suterénov a pivníc. Na týchto záchranných prácach sa zúčastnilo 27 hasičov aj s technikou. Vodný živel zasiahol aj mesto Lipany, kde voda strhla aj osemročného chlapca. Pri jeho hľadaní boli aj štyria naši členovia, za čo im patrí uznanie. V júni sa družstvo mužov zúčastnilo súťaže obvodného kola v obci Červenica, kde sme sa umiestnili na peknom III. mieste. Zúčastnili sme sa aj iných súťaží ako napr. krajského kola dorastencov, ktoré sa konalo v obci Ražňany a boli sme aj v obci Ľutina na pozvanie hasičského družstva. V mesiaci október sme na požiadanie OcÚ Milpoš prerazili kanál o dĺžke 150m.

r. 2006

Po výročnej členskej schôdzi sme na prvej výberovej schôdzke určili požiarne hliadky. V tomto roku sme vykonávali aj rôzne práce. V máji našu obec postihli záplavy. Na ich odstraňovaní sme sa zúčastnili aj mi v počte 13 členov, kde sme odstraňovali drevo z miestneho potoka. Taktiež sme pomáhali občanom pri záplavách suterénov a pivníc. Zúčastnili sme sa na rôznych súťažiach: obvodového kola v obci Kamenica, a počesť 80. výročia založenia DPO  v Červenici na mimoriadnej súťaži a tiež pri posväcovaní kaplnky sv. Floriána. V septembri sme sa zúčastnili na súťaži Ľutina Ratvajka.
Do roku 2006 túto kroniku viedol, Figura Jozef, tajomník požiarnej ochrany. Keďže  predsedu PO p. Michala Straka postihla vážna choroba musel sa podrobiť operácii. Na VČS – 27.12.2006 bolo zvolené nové vedenie. Myslíme, že aj naďalej to bude aspoň ako doteraz. Prajeme novému výboru veľa úspechov v práci!

r.2007

V tomto roku postihla náš DHZ veľká strata – zomrel dlhoročný predseda – pán Michal Straka – človek, ktorý bol celým srdcom zapálený pre prácu v DHZ. Jeho odchod nás veľmi zasiahol. Nedokázali sme ho dostatočne nahradiť,, pretože väčšina členov výboru, ktorého predsedom bol Marián Pillár, pracovala v zahraničí. Naša činnosť preto nebola dostačujúca. Zabezpečovali sme len základný chod činnosti DHZ.

r. 2008

Tento rok sa 1. marca konala výročná členská schôdza, na ktorej bol zvolený nový predseda – Štefan Pillár, ako aj nový členovia výboru. Na tejto schôdzi sa naše rady rozšírili o 14 nových členov. Tým sa počet dobrovoľných hasičov v našej obci zvýšil na 74 členov.
Dňa 14. marca naši siedmy členovia hasili požiar v lokalite rómskej osady- horela suchá tráva. Požiar sa za pomoci 2 profesionálnych hasičov z Lipian podarilo uhasiť.
Deväť členov nášho zboru sa zúčastnilo brigády pri rekonštrukcii ZŠ a MŠ.
V mesiaci marec sme ešte zorganizovali brigádu v zbere železa, ktorá bola pre nás úspešná. Získané financie sme použili na nákup nových odevov – montérky a tričká pre mladých členov nášho zboru.
V apríli sme sa začali poctivo pripravovať na súťaže. Bola to okresná súťaž v Rožkovanoch, kde sme sa umiestnili na II. mieste a okresné kolo hasičského dorastu v Hubošovciach, na ktorom sme obsadili 12 miesto spomedzi 19-tich družstiev. V prebore jednotlivcov získal Dalibor Straka 2. výkonnostnú triedu.
Počas príprav na súťaže sme urobili pre deti našej obce opekačku. Na futbalovom ihrisku, kde sme im predviedli požiarny útok a tiež mali možnosť prezrieť si a vyskúšať požiarnu techniku.
V mesiaci júl boli silné dažde, pri ktorých bol 26 a 27.7 vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity. Štyria naši členovia monitorovali potok a odstraňovali nánosy dreva.
Začiatkom septembra náš predseda DHZ nastúpil na 2. ročné štúdium OŠ DPO v Martine.
V jeseni sme organizovali IMZ, na ktorej sa okrem členov nášho výboru zúčastnili aj členovia DHZ z Rožkovian  a Červenice, ako aj predseda OV DHZ – pán Sergej Laborecký.